Dvoglas

Dvoglas , u fonetici, jedrenje samoglasnik u čijoj je artikulaciji kontinuirani prijelaz iz jednog položaja u drugi. U tom pogledu diftongima treba suprotstaviti takozvane čiste samoglasnike - tj. nepromjenjivi ili ustaljeni samoglasnici. Iako su to pojedinačni govorni zvukovi, diftonzi su obično predstavljeni u fonetskoj transkripciji govora pomoću para znakova koji ukazuju na početnu i završnu konfiguraciju glasovnog trakta. Mnogi od samoglasnika zvuče u većini dijalekti engleskog su diftonzi: npr. samoglasnici out i ice, predstavljeni kao [au], odnosno [ai].