Pola zivota

Pola zivota , u radioaktivnost , vremenski interval potreban da polovica atomskih jezgri radioaktivnog uzorka propadne (spontano se promijeni u druge nuklearne vrste emitirajući čestice i energiju), ili, ekvivalentno tome, vremenski interval potreban za broj raspada u sekundi radioaktivni materijal smanjiti za polovicu.

Radioaktivni izotop kobalt-60, koji se koristi za radioterapiju, ima, na primjer, poluvijek 5,26 godina. Tako bi nakon tog intervala uzorak koji je izvorno sadržavao 8 g kobalta-60 sadržavao samo 4 g kobalta-60 i emitirao bi samo upola manje zračenja. Nakon sljedećeg intervala od 5,26 godina, uzorak bi sadržavao samo 2 g kobalta-60. Međutim, niti volumen niti masa izvornog uzorka vidljivo se ne smanjuju, jer nestabilne jezgre kobalta-60 propadaju u stabilne jezgre nikla-60, koje ostaju s još uvijek neraspadnutim kobaltom.Poluvrijeme je karakteristično svojstvo različitih nestabilnih atomskih jezgri i određeni način na koji propadaju. Alfa i beta raspad uglavnom su sporiji procesi od gama raspada. Poluživoti beta raspada kreću se premaviše od jedne stotinke sekunde, a kod alfa raspada, prema gore, od jedne milionite sekunde. Poluvrijeme za propadanje gama može biti prekratko za mjerenje (oko 10-14drugo), iako je zabilježen širok raspon poluživota za emisiju gama.