Cijeli broj

Cijeli broj , pozitivan ili negativan broj cijele vrijednosti ili 0. Cijeli brojevi generiraju se iz skupa brojanja brojeva 1, 2, 3, ... i postupka oduzimanja. Kad se brojni broj oduzme od sebe, rezultat je nula; na primjer, 4 - 4 = 0. Kad se od manjeg broja oduzme veći broj, rezultat je negativan cijeli broj; na primjer, 2 - 3 = -1. Na taj se način iz brojanja brojeva može izvesti svaki cijeli broj, što rezultira skupom brojeva zatvorenih u operaciji oduzimanja ( vidjeti teorija skupina).