Otapalo

Otapalo , tvar, obično tekućina, u kojoj se drugi materijali otapaju stvarajući a riješenje . Polarna otapala (npr. voda ) pogoduju stvaranju iona s; nepolarne (npr. ugljikovodike) ne čine. Otapala mogu biti pretežno kisela, pretežno bazična, amfoterna (oba) ili aprotična (ni jedno ni drugo). Organski spojevi koji se koriste kao otapala uključuju aromatski spoj i drugi ugljikovodici, alkohol, ester s, eter s, keton s, amin s, i nitrirani i halogenirani ugljikovodici. Njihova glavna upotreba je kao podloga za kemijske sinteze, kao industrijska sredstva za čišćenje, u ekstraktivnim postupcima, u farmaceutskim proizvodima, tintima i bojama, lakovima i lakovima.